KURUMSAL

Yönetim Hizmetleri Modeli

Bu yönetim modelinde işlerin yürütülmesi esnasında yönetim kurulu ile yönetim firması arasında bir çok ara yüz oluşacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle yönetim firmasının ve yönetim kurulunun sorumluluk alanlarının açıkça tanımlanması etkin ve hızlı bir süreç akışı sağlanması açısından son derece önemlidir.

Genel Yönetim Hizmetleri

 • Kat Mülkiyet Kanunu ve Site Yönetim planına göre, sitenin oluşturulmasına destek sağlamak,
 • Sitenin kurumsal kimliği için banka vergi ve SGK kurumlarına kayıtlarının yapılarak banka hesap numarası vergi ve SGK numaralarının alınmasına destek sağlamak,
 • Kat Mülkiyet Kanununa göre sitenin tutması gereken kanuni defterlerin (Genel Kurul Karar Defteri,Yönetim Kurulu Karar Defteri, Denetim Kurulu Karar Defteri ve İşletme Defteri) noter tasdiklerinin yapılması
 • Sitedeki kat maliklerinin kimlik bilgileri ile iletişim bilgilerinin hazırlanan form ile tespit edilerek kayıtlara alınmasını sağlamak
 • Sitede kullanılan enerji sayaçlarının (Su, Elektrik, Doğalgaz) tespitinin yapılarak, sayaçtaki değerlerin kayıt altına alınmasını sağlamak
 • Sitede bulunan makine ve ekipmanların tespiti yapılarak kayıt altına alınması
 • Sitede Kat Mülkiyet Kanunu ve Yönetim Planı hükümlerinde belirtilen tarihlerde olağan Genel Kurul toplantılarını organize etmek
 • Yönetim Planına uygun olarak yapılması planlanan olağanüstü Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirmek
 • Yapılacak Genel Kurul toplantılarında talep gelmesi durumunda Divan Kurulun da görev alarak toplantı tutanaklarının hazırlamasını koordine etmek
 • Yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararların usule uygun olarak kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Siteye ait tanıtım kitapçığının hazırlanması
 • Siteye ait kullanım ve işletim (Taşınma, tadilat ve onarım, sosyal tesis ve havuz kullanımı vb.) kılavuzlarının hazırlanması
 • Sitede görev alacak personelin seçimini, personelin görev tanımlarını hazırlamak ve usulüne uygun personele tebliğini yapmak
 • Yönetim Kurulu toplantılarına konu ve gündeme göre hazırlıklı olarak katılımın sağlanması,
 • Site’nin yönetim işlerinin Yönetim Planına, var ise Yönetim Talimatlarına ve Kat Mülkiyeti Yasası’na uygun olarak yürütülmesi için gerekli destek ve uyarıların yapılması,
 • Toplantı tutanaklarının tutulması ve imza altına alınması,
 • Yönetim Kurulu Kararlarının kaleme alınması,
 • Yönetim Kurulu defterinin tutulması
 • Kat Malikleri Kurulu Toplantısı hazırlıkları yapılması,
 • Genel kurul gündemi oluşturulması,
 • Davet mektuplarının ve eklerinin hazırlanması,
 • Hazirun cetvelinin düzenlenmesi,
 • Genel yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve Yönetime sunulması,
 • Resmi kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi.

Mali ve Hukuki YönetimYaklaşımımız

 • SİTE Yönetimi’nde aidatların toplanabilmesinin doğru bir mali ve hukuki altyapı kurulmasına bağlı olduğunun bilincinde hareket edilir.
 • İşletme ve Yatırım Projeleri’nin hazırlanmasında,
 • İşletme ve Yatırım Projelerinin kat maliklerine bildirilmesinde,
 • Aidatların toplanmasında,
 • Gerekli tüm kayıtların yapılmasına kadar tüm süreçleri dikkatle analiz eder, gerek usul gerekse içerikte Yönetim Planı’na, Kat Mülkiyeti Kanunu’na, diğer yasal mevzuata ve kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı bir uygulama olmamasını sağlar

Mali Yönetim Hizmetleri

 • İşletme bütçesinin, işletme projesinin hazırlanması, giderlerin kat maliklerine yönetim planı uyarınca paylaştırılması ve duyurulması
 • Yönetime ait muhasebe hesaplarının kanunlara uygun olarak tutulması
 • Aidatlarının takibi ve tahsili, banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Dönemsel Mali Tabloların Hazırlanması (Bilanço, Gelir Tablosu)
 • Bütçe Gerçekleşen tablolarının (aylık-kümüle) hazırlanması ve analizlerinin yapılması,
 • Borç alacak durumunu gösterir cari ve mukayeseli tabloların hazırlanması,
 • Site Denetim Kurulunun veya denetçinin toplantılarına katılmak ve raporlarının tanzimi konusunda destek vermek
 • Site Muhasebesi Apsiyon Site Yönetim yazılımı üzerinden yapılacak ve hem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hem de ŞİRKET yetkililerinin uzaktan erişimine ve denetimine olanak tanıyacaktır.
 • Kat malikleri kendilerine tahsis edilen şifreler ile kendi dairelerine ilişkin hesap ekstresine erişebilme yetkisi verilecektir.
 • Borcu yükselen kat maliklerine mail, SMS ve duyurularla ulaşılarak borcun tahsil edilmesi sağlanacaktır.
 • Zamanında ödenmeyen aidatlar için Kat Mülkiyet Kanununa göre gecikme tazminatı uygulanması sağlanacaktır.